Programming

Windows Client

Update

Het aanmaken van een gebruiker binnen een Active Directory,

Aanmaken met de "Desktop Experience"

Aanmaken met de "PowerShell"

(Uitvoeren als Administrator) Het commando dat ik heb gebruikt:

New-ADUSer -Name "Lotte Vriend" -GivenName Lotte -Surname Vriend -SamAccountName lvriend -UserPrincipalName lvriend@CASE4U.LOCAL -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "W@chtw00rd") -PassThru|Enable-ADAccount

reclame