Programming

Update

Het aanmaken van een gebruiker binnen een Active Directory,

Aanmaken met de "Desktop Experience"

Aanmaken met de "PowerShell"

(Uitvoeren als Administrator) Het commando dat ik heb gebruikt:

New-ADUSer -Name "Lotte Vriend" -GivenName Lotte -Surname Vriend -SamAccountName lvriend -UserPrincipalName lvriend@CASE4U.LOCAL -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "W@chtw00rd") -PassThru|Enable-ADAccount

reclame